Wedstrijdregelement Marathon Tilburg

1. Toepassing
Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement van de International Amateur Athletic Federation (IAAF) is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie of in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Beide wedstrijdreglementen liggen bij de Organisator ter inzage en de relevante bepalingen worden de Deelnemer op diens verzoek door de Organisator toegezonden.

2. Indeling in categorieën (geslacht/leeftijd)
De Organisator deelt de deelnemer bij de Marathon en halve Marathon in een wedstrijdcategorie in op basis van geslacht en leeftijd op de dag van het evenement. De navolgende categorieën worden onderscheiden.

Geslacht Categorie Leeftijd Geslacht Categorie Leeftijd
Mannen Senior Kwart marathon: 16 t/m 34 Vrouwen Senior Kwart marathon: 16 t/m 34
Halve marathon:

18 t/m 34

Halve marathon:

18 t/m 34

Marathon: 21 t/m 34 Marathon: 21 t/m 34
Mannen M35 35 t/m 44 Vrouwen V35 35 t/m 44
Mannen M45 45 t/m 54 Vrouwen V45 45 en ouder
Mannen M55 55 t/m 64
Mannen M65 65 en ouder

3. Prijzen
Masters kunnen kenbaar maken dat zij in de categorie senioren willen deelnemen. Deelname is slechts mogelijk in één categorie (of senior, of master). De deelnemer dient voorafgaande aan het evenement te controleren of de hem door de organisator toegekende indeling juist is.

Elke deelnemer die tijdig de finish haalt, ontvangt een herinneringsmedaille. Daarnaast zijn prijzen te behalen voor de eerste drie finishers per afstand (zowel bij de mannen als bij de vrouwen). Een deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement. Een toegekende prijs moet aan de organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.

4. Vaststelling uitslag
De organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden (bijvoorbeeld ontbrekende matpassage). Een toegekende prijs moet door de deelnemer aan de organisator worden teruggeven indien op grond van de uitslag na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat.

5. Wijze van voortbewegen
Alle deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze en volgens de regels van de Atletiekunie en IAAF.

6. Startpositie
De feitelijke toewijzing van een startvak aan een deelnemer geschiedt door de organisator.

7. Startnummers
De deelnemer aan ontvangt van de organisator één startnummer waarop het hem toegekende startnummer is vermeld. De deelnemer dient op zijn borst dat startnummer te bevestigen met behulp van de organisator uitgedeelde veiligheidsspelden. De startnummers moeten zodanig worden bevestigd en gedragen dat startnummer, barcode en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn. Zij mogen niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die welke hem zijn verstrekt door de organisator. De deelnemer wordt geadviseerd eventuele medische gegevens aan de achterzijde van het borststartnummer te vermelden. De organisator neemt de startnummers in van deelnemers die zijn gediskwalificeerd of uitgevallen zijn.

8. Tijdregistratie
De organisator stelt de finishtijd en de tussentijden van de deelnemer vast. Deze vaststelling is bindend. De tijdregistratie gebeurd door MySports. MySports draagt de verantwoordelijkheid voor eventuele fouten omtrent tijdregistratie. Het is niet nodig om een chip te huren.

9. Deadline/laatste loper
In verband met vrijgave van het parcours voor het verkeer, moet de deelnemer bepaalde punten van het parcours op bepaalde tijdstippen zijn gepasseerd. Het oordeel van de door de organisator benoemde scheidsrechter ‘laatste loper’ is bindend voor de vaststelling of een deelnemer tijdig een bepaald punt is gepasseerd. Deelnemers aan de marathon die later dan 6 uur na de start, de finish passeren worden niet meer opgenomen in de wedstrijduitslag (voor wedstrijdatleten gelden de limieten voor opname in de wedstrijduitslag conform het wedstrijdreglement).

10. Diskwalificatie/uit de wedstrijd halen
De organisator is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien deze zaak op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het evenement noodzakelijk wordt geacht.

11. Instructies wedstrijdleiding
Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de organisator behoren. Deelnemers aan het loopevenement die niet kunnen lopen zonder gebruik te maken van begeleiders of hulpmiddelen, dienen vooraf toestemming te vragen bij de wedstrijdleiding.

12. Overige bepalingen
– De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het evenement op het gehele parcours van kracht.
– Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de organisator is verkregen.
– Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens, spandoeken enzovoort is niet toegestaan.
– Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers worden daarom geadviseerd in loopkleding naar het startgebied te komen. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in de door de organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodaties. De deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodaties niet door de organisator bewaakt worden.
– Van de deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.
– Afmeldingen en/of wijzigingen van inschrijvingen dienen schriftelijk aan de organisatie kenbaar gemaakt te worden via info@marathon-tilburg.nl
– Indien een deelnemer niet tijdig aan de financiële verplichting voor deelname voldoet, behoud de organisatie zich het recht voor deze deelnemer uit het deelnemersbestand te verwijderen.
– Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisatie en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.